چندی پیش متوجه شدیم که مدیران محترم سینما فرهنگ اقدام به باسازی کامل این سینما نموده و پس از مذاکره و جلسات متعدد سهم کوچکی از این باسازی نصیب ما گردید تا بتوانیم کار خود را در یکی از سینما های خوب کشور مان اجرا نماییم.

ljmcl;xzcmldkcpkx,

ره و جلسات متعدد سهم کوچکی از این باسازی نصیب ما گردید تا بتوانیم کار خ

ره و جلسات متعدد سهم کوچکی از این باسازی نصیب ما گردید تا بتوانیم کار خ

ره و جلسات متعدد سهم کوچکی از این باسازی نصیب ما گردید تا بتوانیم کار خ